• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית הנו כלי אפקטיבי העומד לרשות העובד במטרה לשפר את תנאי עבודתו. מטרתו העיקרית של האיגוד המקצועי היא קידום תנאי ההעסקה של העובדים ולא פחות מכך - שמירה של זכויות העובדים הבסיסיות, המפורטות במסמך זה:


צווי הרחבה

שר הכלכלה רשאי להוציא צווי הרחבה הקשורים להעסקת עובדים או להרחיב הסכמים קיבוציים על מנת שיחולו גם על קבוצות של עובדים שאינם כלולים בהסכמים הקיבוציים ומכיוון שכך אינם נהנים מתנאים מכוח אותם הסכמים קיבוציים. 

קרא עוד

הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקה. 

קרא עוד

יחסי עובד מעביד

מעביד חייב למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום בו התחיל העובד לעבוד אצלו (אם היה העובד נער עד גיל 18 - לא יאוחר משבעה ימים) הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות החוק.

קרא עוד

שינוי חוזה העבודה

לעיתים מתעורר צורך לערוך שינוי בנוגע לשכר העבודה של העובד, לתפקיד שהוא ממלא, למיקום הגיאוגרפי של המפעיל או למבנה הארגוני שלו. הצורך בשינויים מעורר את השאלה: האם המעביד יכול לבצע באופן חד צדדי שינוי כאמור שהוא צריך לקבל את הסכמת העובד לשינוי?

קרא עוד

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה סמוך למועד תחילת ההעסקה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים (אם היה העובד נער עד גיל 18 - תוך שבעה ימים) מהיום שנודע למעביד על השינוי. יוצאים מהכלל: שינויים הנובעים משינוי בדין, למעט עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהמעביד חייב לגביהם בהודעה, ולמעט שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

קרא עוד