• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

האיגוד המקצועי של ההסתדרות הלאומית הנו כלי אפקטיבי העומד לרשות העובד במטרה לשפר את תנאי עבודתו. מטרתו העיקרית של האיגוד המקצועי היא קידום תנאי ההעסקה של העובדים ולא פחות מכך - שמירה של זכויות העובדים הבסיסיות, המפורטות במסמך זה:

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה סמוך למועד תחילת ההעסקה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים (אם היה העובד נער עד גיל 18 - תוך שבעה ימים) מהיום שנודע למעביד על השינוי. יוצאים מהכלל: שינויים הנובעים משינוי בדין, למעט עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהמעביד חייב לגביהם בהודעה, ולמעט שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.

קרא עוד

איסור אפליה

החוק וכלל השוויון קובעים כי אסור למעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו הצפוי להם - בכל אחד מאלה:

קרא עוד


זכויות הורה

אם עובדת זכאית, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהיה זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה אם התקיים בו אחד מאלה:

קרא עוד

בעלי צרכים מיוחדים

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה מושתתות על חוק שוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות, ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

קרא עוד