התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

זכויות עובדים בתקופת החגים

[12.9.2018, 16:30]

עובד / חבר ועד יקר,

הנדון: זכויות עובדים בתקופת החגים

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה וחגי תשרי המתקרבים, נבקש להביא בפניכם את תמצית זכויות
העובדים בתקופת החגים.
תשומת לבכם לכך שהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וגם נוהג שחלים על מקום עבודה עשויים לקבוע תנאים
מיטיבים על האמור לעיל, לכן חשוב לדעת מה חל על מקום העבודה בו אתם מועסקים.

פירוט ימי החג להם זכאי כל עובד משתנה לפי הדת, ופקודת סדרי השלטון והמשפט מפרטת את ימי החג לבני הדת
היהודית, הנוצרית, המוסלמית ולדרוזים.

סעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט קובע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ביחס למנוחה השבועית
יחולו גם על החגים.

עבודה ביום החג עצמו

לאור החלת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי המנוחה השבועית על החגים, הרי שהחג מהווה יום מנוחה ונקודת המוצא היא שלא עובדים בו.

  • עובד במשכורת חודשית יהיה זכאי לתשלום משכורתו הרגילה, למרות שנעדר במשך החג. הזכאות היא החל מהיום הראשון במקום העבודה.
  • עובד יומי / שעתי יהיה זכאי לתשלום דמי חגים בשיעור של יום עבודה מלא בגין ימי החג, לאחר שהשלים שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק, במידה והוא לא נעדר יום לפני ויום אחרי החג (אלא בהסכמת המעסיק).
    אין זכאות לתשלום יום חג שחל בשבת.
  • עובד במשמרות שלא שובץ לעבודה מבחירת המעסיק לפי ואחרי החג – יהיה זכאי לתשלום יום החג.

עובד שבכל זאת עובד בחג, מרצונו, זכאי לתשלום עבור עבודתו בחג. שעות החג יחולו מרגע כניסת החג ועד צאתו.

  • עובד יומי / שעתי, זכאי לתשלום של 150% משכרו השעתי בגין כל עבודה בשעות החג, כאשר על תשלום זה יש להוסיף תשלום בגין שעות עבודה נוספות, ככל שעבד בשעות נוספות. השעות הנוספות ישולמו כ-125% או 150% מהשכר המשולם על כל שעת חג (150%).

  • עובד יומי / שעתי שעבד בחג שלא מרצונו אלא על פי דרישת המעסיק (כורח), יהיה זכאי לתשלום של 150% משכרו הרגיל לכל שעה בחג, ובנוסף 100% כדמי חגים, בסה"כ 250% משכרו הרגיל לכל שעת עבודה בחג.

עבודה בערב החג

  • צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-43 שעות (משנת 2000), קובע כי במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב החג יהיה עד 7 שעות עבודה, כלומר כל שעה מעל לשעת העבודה השביעית תזכה בשעות נוספות.
  • במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב החג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או 7 שעות בתשלום של 8 שעות, בהתאם להחלטת המעסיק ונציגות העובדים.
  • בערב יום הכיפורים יום העבודה יארך 6 שעות בתשלום של 9 שעות. מקום עבודה שעבדו בו לפני צו ההרחבה משנת 2000 במשך 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו לעבוד כך.

לעניין אורך יום העבודה בערב חג, צווי הרחבה ענפיים רבים קבעו כללים אחרים מהאמור לעיל. 
למשל, צו ההרחבה בענף הפלסטיקה קובע שבערב יום כיפור ובערב סוכות עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות. צו ההרחבה
בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה מגדיר 7 שעות עבודה בערבי החג בתשלום של יום עבודה מלא, בערב יום כיפור ופסח
5 שעות עבודה בתשלום של יום עבודה מלא.

עבודה בחול המועד

ימי חול המועד הינם ימי חול ואינם מוגדרים כימי חג, לכן הם נחשבים כימי עבודה מלאים. העבודה בימים אלה הינה כמו בכל יום עבודה רגיל במשך השנה, וכנגד יום חופשה בימים אלה ינכה המעסיק יום חופשה מלא.
יובהר כי מעסיקים רשאים להיטיב עם עובדיהם בימים אלה, למשל בקיצור יום העבודה או במתן חופשה מרוכזת שחלקה על חשבון המעסיק, אך אין חובה שבדין לעשות כן.
תשומת ליבכם, כי צו הרחבה, הסכם קיבוצי או נוהג במקום העבודה שמיטיבים על האמור לעיל, מחייבים את המעסיק. 

חופשה מרוכזת בחול המועד

מעסיק רשאי להחליט כי ימי חול המועד יהוו ימי חופשה מרוכזת בה מקום העבודה יהיה סגור. ככל שאורך החופשה, במקרה זה, עולה על 7 ימים קלנדאריים, על המעסיק להודיע על החופשה לפחות 14 ימים מראש.

עובד שלא צבורים לזכותו מספיק ימי חופשה, אסור להכניס אותו לצבירה שלילית של ימי חופשה בשל חופשה מרוכזת שקבע המעסיק. במקרה זה ניתן להוציאו לחופשה מבלי לשלם עליה (אם העובד מסכים לכך), להוציאו לחופשה מבלי להוריד לו יום חופשה מהצבירה או להמשיך ולהעסיק אותו בתקופת החופשה המרוכזת.

בהזדמנות זו נאחל לכם חג שמח ושנה טובה ומתוקה!