התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

שכר המינימום צפוי לעלות בחודש דצמבר 2017

[28.11.2017, 11:00]

ביום 30.10.2017 אישרה הכנסת בקריאה שלישית את הצעת החוק להעלאת שכר המינימום החל ממשכורת דצמבר 2017, שתשולם בינואר 2018. שכר המינימום הצפוי לאחר ההעלאה: 5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו- 28.50 ש"ח לשעה.

לעניין הזכאות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, קובע כי מעסיק חייב להציג מודעה המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי החוק במקום בולט לעין במקום העבודה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית. 

עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המונהג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת.

הכנסת אישרה בקריאה שלישית את הצעת החוק להעלאת שכר המינימום החל ממשכורת דצמבר 2017

שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 • גיל העובדים (בני נוער או מבוגרים מעל גיל 18)
 • אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה)

על פי חוק, עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום, ולהסכמה של עובד על שכר נמוך משכר מינימום - אין תוקף מחייב. 

- מעסיק שלא שילם לעובדו שכר מינימום, דינו מאסר או קנס. במקרה של הפרה, ניתן גם להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

כיצד מתבצע החישוב לעובדים חלקיים ושעתיים?

 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי או יומי, יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר המינימום לשעה.

רכיבי השכר המובאים בחישוב שכר המינימום

 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר ברוטו, לפני ניכויים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, חלקו של העובד בקרן השתלמות או בביטוח הפנסיוני וכיו"ב).
 • שכר זה כולל: שכר יסוד או משולב, מתוספות יוקר ומתוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
 • אינו כולל תוספות אשר נקבע בחוק שאסור לכלול אותן, כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
 • החל מה-01.04.2015 נלקחות בחשבון לחישוב שכר המינימום גם תוספות שכר שנקבע לגביהן בחוזה עבודה, בהסכם קיבוצי או בהסדר (קיבוצי או אישי), כי הן לא תובאנה בחשבון בעת חישוב שכר המינימום (בחישוב שכר המינימום עד ל-31.03.2015, תוספות שכר אלה לא נלקחו בחשבון).
 • בשל העובדה שהחל מאפריל 2015, רכיבי שכר שבעבר לא הובאו בחשבון לצורך שכר המינימום, מובאים כעת בחשבון, ייתכן ששכרם של עובדים מסוימים באפריל 2015 ואילך לא יהיה גבוה משכרם הקודם, למרות העלאת גובה שכר המינימום.

מקרים מיוחדים

לחלק מסוגי המועסקים כגון נוער, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים ואנשים עם מוגבלויות יש תנאים מעט שונים:

מי זכאי לקבלת שכר מינימום?

 • כלל ציבור העובדים (שאינם קטינים).
 • קטינים זכאים לשכר מינימום לנוער.
 • אנשים עם מוגבלויות בעלי כושר השתכרות מופחת זכאים לשכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלויות.
 • עובדים או מועמדים חדשים לעבודה שנדרשו להגיע ליום חפיפה, השתלמות, תקופת הכשרה, התלמדות או הכנה למשמרת, גם אם הוחלט שלא להעסיקם לאחר מכן.
 • עובדים המקבלים שכר על בסיס עמלות או בונוסים - אם העמלות או הבונוסים שקיבלו בחודש מסוים נמוכים משכר המינימום, על המעסיק להשלים את שכרם לפחות לשכר מינימום.

לגבי תעריף שכר שעתי בענף שמירה ואבטחה:

על אף האמור בהסכם מסגרת מס' 7014/2016 מיום 18/4/2016 בעניין עדכון שכר מינימום , שכר עובדי האבטחה והשמירה לא יתעדכן מעבר לשכר כיום ויעמוד על אותו סכום של 28.5 ₪ לשעה.
עדכון אחר יועבר במידת הצורך.

לגבי הענפים של כוח אדם וניקיון:

החל מיום יג' בכסלו תשע"ח (1 בדצמבר 2017) , ובהתאם להסכם המסגרת מס' 7014/2016 מיום 18/4/2016 בעניין עדכון שכר מינימום, יתעדכן שכר התעריף השעתי המינימלי ל- 28.50 ₪ והשכר החודשי המינימלי עבור משרה מלאה יתעדכן ל- 5,300  ₪.

לאור האמור לעיל, תעריף השכר השעתי לעובד רגיל בענף כ"א יגדל ב 1.62 ש"ח ויעמוד על 28.50 ₪.