התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז 2017

ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 (להלן: התיקון לחוק").

להלן עיקרי התיקון לחוק:

סעיף 7(ג) לחוק עבודת נשים קובע מצבים בהם קיימת זכאות לעובדת להיעדר ממקום עבודתה.

בהתאם לתיקון לחוק, עובדת תהא רשאית להיעדר ממקום עבודתה שעה אחת ביום, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, החל ביום הראשון לשירות, בהתקיים כל התנאים המפורטים:

  1. תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מ- 5 ימים רצופים.
  2. לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
  3. העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה.
  4. העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

עוד קובע התיקון לחוק, כי לא ניתן לקבל במקביל גם את זכות ההיעדרות לפי התיקון לחוק וגם זכויות נוספות המקצרות את יום העבודה של העובדת כגון מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות סעיף 7(ג)(3) לחוק או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות.

הוראות אלה יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

בהתאם לתיקון לחוק, ראש רשות ביטחון רשאי בהחלטה מנומקת בכתב לקבוע כי הוראות אלה לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני. "רשות ביטחון"- שרות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה.

ההיעדרות המותרת לפי התיקון לחוק היא בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 ואין מנכים אותה משכר עבודה.

תחילתו של התיקון לחוק הוא ביום פרסומו ברשומות, קרי ה- 3.7.2017.