התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

בשנת 1954 – נחקק במדינת ישראל - חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, החוק נועד לקבוע הוראות להגנת האישה העובדת, לרבות עובדת במשק בית פרטי, לצורך הבטחת זכויות נשים בעבודה, ובפרט זכויות נשים בהיריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות וכן נשים השוהות במקלט לנשים מוכות. אומנם חוק זה פוגע בקניינו של המעביד ומגביל את חופש החוזים, אבל פגיעה זו נסוגה בפני עקרון השוויון. בהסתדרת הלאומית הצבנו לנו למטרה לתמוך ולקחת חלק פעיל במאבק למען שיוויון זכויות נשים בעבודה:

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז 2017

ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 (להלן: התיקון לחוק").
בהתאם לתיקון לחוק, עובדת תהא רשאית להיעדר ממקום עבודתה שעה אחת ביום, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, החל ביום הראשון לשירות, בהתקיים כל התנאים המפורטים.

קרא עוד

שוויון לפני החוק

דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית. כל הוראת חוק המפלה לרעה את האישה, באשר היא אישה, לכל פעולה משפטית - אין נוהגים לפיה, ללא קשר אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא אפליה ואין זה משנה אם הייתה כוונה להפלות או לא.


הזכות לשכר שווה

חוק שכר שווה קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או "עבודה שוות ערך". הוראה זו תחול גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו. "גמול אחר" משמעו כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה.

קרא עוד

חופשת לידה

חופשת הלידה היא 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ - 15 שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה, אם מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים (ב1), (ג) ו-(ד) לחוק (מקרים, כמפורט להלן, בהם העובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה בשל אשפוזה ו/או אשפוז הילוד ו/או לאור לידה של יותר מילוד אחד באותה הלידה, ובהתאם לקבוע בחוק).
עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

קרא עוד

זכות להיעדר מהעבודה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה:

  1. בחדשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר. היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
  2. בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום, אך היעדרות לפי עילה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
  3. בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה בשל היותה בהיריון. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום, אך היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
קרא עוד

הפרשות לקופת גמל בחופשת לידה ובשמירת הריון

עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון, והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים אלו בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההיריון, בתנאי שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה האמורה.

קרא עוד

  • 1
  • 2