התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

בשנת 1954 – נחקק במדינת ישראל - חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954, החוק נועד לקבוע הוראות להגנת האישה העובדת, לרבות עובדת במשק בית פרטי, לצורך הבטחת זכויות נשים בעבודה, ובפרט זכויות נשים בהיריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות וכן נשים השוהות במקלט לנשים מוכות. אומנם חוק זה פוגע בקניינו של המעביד ומגביל את חופש החוזים, אבל פגיעה זו נסוגה בפני עקרון השוויון. בהסתדרת הלאומית הצבנו לנו למטרה לתמוך ולקחת חלק פעיל במאבק למען שיוויון זכויות נשים בעבודה:

הגבלת פיטורים

מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון שטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת העבודה הממונה על חוק עבודת נשים, ולא יתיר הממונה פיטורים אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית בתנאי שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חדשים לפחות.

קרא עוד

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

לא יפגע מעביד בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, בתקופה שבה חלה ההגבלה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים; ולא יתיר הממונה פגיעה אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

קרא עוד

תחילת תוקף ההיתר לגבי עובדת בהריון

אם החליט הממונה על חוק עבודת נשים לתת היתר לגבי עובדת בהיריון, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר, אך רשאי הוא לתת את ההיתר למועד הקודם ליום מתן ההחלטה, אם התקיים אחת מהמקרים הבאים

קרא עוד

עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה

עובדת שהיא בחודש ה - 5 להריונה חייבת להודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעביד אותה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה. "עבודת לילה" משמעה עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00.

קרא עוד


הטרדה מינית

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין.
 2. מעשה מגונה. לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה:
  • ניצול של יחסי מרות בעבודה. לדוגמה: מנהל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו.
  • ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל. לדוגמה: עובד המנצל יחסי מרות או חינוך כלפי חניך; עובד במעון המנצל יחסי תלות של מטופל.
 4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. לדוגמה: התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.
 5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
קרא עוד

 • 1
 • 2