התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

חופשת לידה

חופשת הלידה היא 26 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.
עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מ - 15 שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה, אם מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים (ב1), (ג) ו-(ד) לחוק (מקרים, כמפורט להלן, בהם העובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה בשל אשפוזה ו/או אשפוז הילוד ו/או לאור לידה של יותר מילוד אחד באותה הלידה, ובהתאם לקבוע בחוק). 

עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

ההוראות לעיל לא יחולו על עובדת, שטרם יציאתה לחופשת לידה, עבדה פחות מ - 12 חודשים, אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה;  חופשת הלידה של עובדת, שהוותק שלה במקום העבודה הינו פחות מ- 12 חודשים, הינה בת 15 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

חל איסור על העסקת עובדת במהלך חופשת הלידה.

זכות להאריך את חופשת הלידה:

1. סעיף 7(ד)(1) לחוק – עובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה ולהיעדר מעבודתה לתקופת חודשים כרבע ממספר החודשים בהם עבודה אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, אך לא יותר מ- 12 חודשים מיום הלידה. ואולם, ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר, לפי סעיף זה, יש להפחית את מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה, שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6(ב)(1), על 15 שבועות, או על תקופה של 15 שבועות בתוספת הארכות על פי חוק. 

2. סעיף 6(ב1) - עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לכל אלה:

  • להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מ - 4 שבועות. 
  • לפצל את חופשת הלידה כך ש - 3 שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.לא יהא תוקף לזכאות לפי סעיף זה אלא אם כן העובדת הודיעה למעסיק על מימושה בהתאם לתקנות.

3. סעיף 6(ג) - עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה ב - 3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

4. סעיף 6(ד) - עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז, תוך תקופת חופשת הלידה בסעיפים קטנים (ב), (ב1) או (ג), לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה:

  • להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא ביותר מ - 20 שבועות.
  • לפצל את חופשת הלידה כך ש - 3 שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
    לא יהא תוקף לזכאות לפי סעיף זה אלא אם כן העובדת הודיעה למעסיק על מימושה בהתאם לתקנות.

הזכאות להארכת חופשת הלידה לפי סעיפים 6 (ב1), 6(ג) ו-6(ד) היא מצטברת, ובלבד שכל ההארכות לפי סעיפים אלו לא יעלו יחד על 20 שבועות. 

הפרשות לקופת גמל בחופשת לידה:

סעיף 7א' - במהלך חופשת לידה זכאית העובדת לדמי לידה מהביטוח הלאומי. בנוסף לכך זכאית העובדת שהמעסיק ימשיך להפריש לקרן השתלמות ולפנסיה, בתקופה בעדה שולמו דמי הלידה, וזאת בתנאי שהיא גם כן תמשיך להפריש את הכספים לקרן השתלמות ופנסיה. 

תחולת הוראות החוק על הורה מאמץ:

סעיף 9ג(ב) לחוק - הוראות החוק בעניין חופשת לידה, היעדרויות מותרות וכיוצ"ב, וכמפורט בסעיף,  חלה גם על הורה מאמץ לגבי אימוץ ילד, שגילו לא עולה על 10 שנים. ובהתאם לשינויים ולהתאמות כמפורט בסעיף 9ד לחוק. 

חשוב לזכור – חל איסור על פיטורי עובדת לתקופה של 60 יום, לאחר שובה מחופשת הלידה, ללא היתר של משרד הכלכלה.