• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים

נוהל זה נדרש בכל מקום שבו עולה הצורך לפיטורים, לפגיעה בהיקף משרה, או לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים.

הגשת הבקשה

לבקשתו יצרף המעביד מסמך המנמק את בקשתו שבו יטען כל טענה הקשורה עם הפיטורים/פגיעה בהיקף משרה/בהכנסה של העובדת או העובד, יחסי העבודה, נסיבות ההליכים שהובילו וקדמו להחלטה להגיש הבקשה.

בקשת המעביד על נספחיה תימסר לעובד/ת הנוגעים בדבר, לפני הגשת הבקשה להיתר. עם הגשת הבקשה, ימציא המעביד אישור חתום בידי העובד/ת המעיד כי קיבל/ה את בקשת המעביד על נספחיה. סירבה העובדת לקבל את המסמכים מהמעביד או להצהיר כי קיבלה את מסמכי הבקשה, יצרף המעביד אישור המעיד כי שלח המסמכים, אל העובדת, בדואר רשום.

אם המעביד הגיש בקשה מבלי להמציא את כל המסמכים/האסמכתאות ו/או הפרטים הדרושים בהתאם לעילה המוגנת בחוק והסיבה לבקשה, כמפורט בטבלה המצורפת בהמשך, תוחזר הבקשה לפונה להשלמת המסמכים החסרים ו/או הרלוונטיים בתוך 7 ימי עבודה.

עם הגשת המסמכים החסרים ימציא המעביד, בנוסף אישור חתום בידי העובד/ת המעיד כי קיבל/ה את המסמכים החסרים/הרלוונטיים. סירבה העובדת לקבל את המסמכים מהמעביד או להצהיר כי קיבלה את מסמכי הבקשה, יצרף המעביד אישור המעיד כי שלח את המסמכים בדואר רשום.

לא הומצאו המסמכים החסרים בתוך 10 ימי עבודה, תוחזר הבקשה לפונה. חשוב להדגיש כי מועד הגשת הבקשה יהי המועד שבו נפתח תיק הבקשה. קביעת מועד לזימון תתבצע רק לאחר קבלת טופס הבקשה כאשר כל פרטיו מולאו בו, וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש.

זימון לגביית גרסה

הוגשה הבקשה בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות, ייקבע מועד לגביית גרסה באגף ההסדרה, מהמעביד ומהעובדת או העובד, לפי העניין. הזימון לעובד/ת ישלח בדואר רשום ולמעביד בדואר אלקטרוני.

אם מי מהצדדים מבקש לדחות את מועד הזימון, בקשתו תיעשה בכתב ותשלח בדרך המהירה ביותר (דוא"ל או פקס) לאחראי, תוך מתן נימוקים לדחייה. אושרה הבקשה, יקבע מיידית מועד זימון חדש. לא ייקבע מועד חדש למתן גרסה אם לא התייצבו המעביד, העובדת או העובד במועד המתוכנן לכך ללא הודעה מראש, או הסבר בכתב.

אם ומי מהצדדים לא התייצב כאמור לדיון בפני הממונה על חוק עבודת נשים בדבר גביית הגרסה, יחשב הדבר כויתור על זכותו למתן גרסה.

תגובת העובד/ת בכתב, לטיעונים בבקשת ההיתר

עובד שלגביו הוגשה הבקשה להיתר נדרש להגיב לטענות המעביד בכתב. גרסת העובד תשלח לאגף עם טפסי אישור הזימון, בדואר רשום, לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני המועד שנקבע לגביית גרסה בפני האחראי, ותכלול את הדברים הבאים:

 1. תגובת העובד לטענות המעביד בצרוף אסמכתאות.
 2. אישור או ויתור על השמעת גרסה בפני האחראי.
 3. בתשובת העובד יצוין האם הוא/היא מעוניינים בשירותי תרגום לשפה זרה בעת הליך גביית הגרסה.
 4. אישור כי העתק מגרסתה, בצרוף אסמכתאות, לטענות המעביד נשלח אל המעביד ואל המעסיק בפועל (אם קיים) בדואר רשום.

תשובת המעביד והמעסיק בפועל (אם קיים)

 1. מעביד המבקש לפטר או לפגוע במשרה או בהכנסה של עובד נדרש להעביר לאחראי אישור או ויתור על השמעת גרסה בפני האחראי.
 2. תגובת המעביד והמעסיק בפועל (אם קיים) לטענות העובד/ת תשלח לאגף בתוך 3 ימים מיום קבלת ההתייחסות.
 3. בתגובת המעביד יצוין האם הוא/היא מעוניינים בשירותי תרגום לשפה זרה בעת הליך גביית הגרסה.
 4. במקרה שכל הצדדים מסרו גרסתם בכתב ומוותרים על השמעת גרסתם בפני האחראי תינתן החלטת הממונה, כפי שכתוב בסעיף 8 להלן. 

הליך גביית גרסה מהמעביד ומהעובד/ת

 1. מסירת הגרסאות בפני האחראי הינה בכפוף לטיעונים כפי שהובאו בבקשת ההיתר וקיבלו את התייחסות הצדדים.
 2. המעביד והעובד רשאים להיות מלווים על ידי עורך דין או נציג ארגון עובדים/נציג ארגון מעבידים בענף, בעת מתן הגרסה. המעביד והעובד/ת המלווים על ידי עורך דין ימציאו ייפוי כוח המעיד על ייצוגם על ידי עורך הדין, אשר יציג עצמו עם תעודת עורך דין. יחד עם זאת, האחראי רשאי לאסור על עורך הדין, נציג ארגון עובדים / נציג ארגון מעבידים, להיות נוכח בעת מתן גרסה אם מצא כי נוכחותם פוגעת ביכולת הבירור של העובדות לאמיתותן.
 3. יש להבהיר כי בבוא המעביד או העובד למסור גרסתם, מלווים על ידי עורך דין או נציג ארגון עובדים, אין עורך הדין או נציג ארגון עובדים רשאים להעביר גרסה ו/או להשיב לשאלות האחראי במקום נותן הגרסה.
 4. גביית גרסה מעובד, או מעביד, שאינם דוברי עברית תיעשה באמצעות מתורגמן מוסמך מטעם המשרד, בהתאם לבקשת העובד או בקשת המעביד. בפרוטוקול יצוינו פרטי המתורגמן (שם ומספר זהות).
 5. גביית גרסה מהמעביד ומהעובד תימסר בנפרד. ראשית תגבה גרסה מהמעביד ולאחר מכן תגבה גרסה מהעובד, למעט במקרים חריגים בהם נדחה המועד לבירור על-ידי המעביד, בתנאי שהעובדת הסכים למסור גרסתו לפני המעביד.
 6. בעת גביית גרסה מעובד המועסקים בידי קבלן כוח אדם תימסר גרסת המעסיק בפועל לאחר מסירת גרסתו של קבלן כוח האדם.
 7. האחראי ינהל פרוטוקול הליך מסירת הגרסה. בסיומו ייתן האחראי אפשרות למוסרי הגרסה להוסיף על האמור כל פרט אשר יש לדעתם משקל לקבלת החלטה.
 8. לאחר סיום גביית הגרסה יקרא נותן הגרסה את גרסתו ויאשר בחתימתו את הכתוב בפרוטוקול.
 9. עותק מהפרוטוקול גביית הגרסה יימסר לנותן הגרסה.

השלמת הבירור

 1. האחראי מוסמך לנקוט בצעדי בירור נוספים, גם לאחר גביית הגרסה כולל בקשה לצדדים להשלמת מסמכים, ככל שהדבר דרוש.
 2. אסמכתאות נוספות, באם נדרשו, יומצאו לאחראי בתוך 3 ימי עבודה מיום הדרישה. האחראי יוודא העברת האסמכתאות הנוספות אל הצדדים לפי העניין.
 3. אי מסירת האסמכתאות ייחשב כוויתור על כל טענה המבוססת על אותה אסמכתא.

החלטת הממונה

 1. אם מצא הממונה כי נדרשות השלמות נוספות, יחזיר את התיק לאחראי להשלמת החסר בתוך 7 ימי עבודה.
 2. הממונה ייתן החלטתו המנומקת בתוך שבוע ימים מהיום שקיבל את התיק מהאחראי לאחר ההשלמה.
 3. תשובה סופית לבקשת היתר, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות כולל ההשלמות, תינתן, ככל האפשר, תוך 30 ימי עבודה בממוצע מיום קבלת הבקשה.
 4. במקרה של ויתור כל הצדדים הנוגעים בדבר על השמעת גרסתם בפני האחראי, תינתן תשובה סופית לצדדים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת טופס הבקשה כאשר כל פרטיו מולאו בו וצורפו כלל המסמכים והאסמכתאות כנדרש לרבות הצהרות הוויתור.
 5. לאחר מתן החלטת הממונה רשאי כל צד לצלם את כל החומר הרלבנטי בעניינם להגשת ערעור. יש לתאם מועד עם האחראי.

ערעור

על פי הוראות החוק, הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה רשאי לערער על ההחלטה בבית הדין לעבודה בתוך 45 יום מיום שהגיעה ההחלטה לידיעתו.