התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

הפרשות לקופת גמל בחופשת לידה ובשמירת הריון

עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון, והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים אלו בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההיריון, בתנאי שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה האמורה.

האמור כאן יחול על מעביד שהעובדת או העובד עבדו אצלו 6 חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההיריון של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין, ולעניין תשלומים בתקופת הזכאות לדמי לידה - אם נוסף על כך התקיימו יחסי עובד ומעביד ביניהם בכל תקופת ההיריון.