התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

עיקרי ההסכם הקיבוצי למגזר הציבורי מיום 1 במאי


לאור כוונת הממשלה להחזיר את המשק לעבודה בתפוקה מקסימלית נחתם ביום 1 במאי הסכם קיבוצי
לעובדי המגזר הציבורי ולהלן עיקריו:
המטרה: להחזיר מספר רב של עובדים לעבודה סדירה ככל הניתן.
תוקף ההסכם: לאחר חקיקה או תקנת שעת חירום ובתנאי שהמעסיקים יעמדו בתנאי "התו הסגול".
תקופת ההסכם: מיום כניסתו לתוקף עד 30 ביוני.
תחולה: עובדי מדינה ועובדי השלטון המקומי, לרבות עובדים בהסכם אישי )בכפוף להסכמת הרשות(.
אוכלוסיות וארגונים נוספים במגזר הציבורי שהסכם זה רלוונטי גם להם יוכלו לבקש להצטרף ולהחיל את
עיקריו.
הגדרות: "עובד בהסדר" עובד שנקבע לגביו: )קבוצה א'( שאינו יכול לבצע עבודתו ממגבלות שבדין, כמו –
מגבלות התו הסגול. )קבוצה ב'( שאינו נדרש לעבודה בתקופת ההסכם או בחלק ממנה, כמו במקרה של
ירידה בנפח הפעילות בשל משבר הקורונה.
עיקרי ההסכם:
1 . החל מיום 3 במאי יחזרו העובדים עליהם חל ההסכם לעבודה, למעט "עובדים בהסדר".
עובדים שבהסדר יקבלו הודעה על כך מהמעסיק, לרבות הקבוצה בה נמצאים עד ליום 5 במאי.
2 . עובד בהסדר יהיה זכאי לתקופה בה מוגדר כך לשכר המורכב ממכפלת שלוש המרכיבים הנ"ל:
א. 80% מהשכר לפיצויים למעט ביגוד והבראה, כאשר 67.5% תשלום שכר רגיל ו- 12.5% מקדמה
שתוחזר ב- 10 תשלומים מחודש החזרה לעבודה.
ב. החלק היחסי בתקופה בה הוגדר "עובד בהסדר". אם למשל הוגדר חצי חודש יוכפל ב- 0.5 .
ג. חלקיות המשרה.
3 . העובד לא יחויב בימי חופשה בתקופה בה הוגדר "עובד בהסדר".
4 . בתקופה זו משרת העובד תעמוד על 67.5% מאחוז משרתו בחודש הקודם.
5 . עובדת שדמי הלידה שלה כוללים את התקופה בה הוגדרה עובדת בהסדר זכאית עם חזרתה לעבודה
למענק חד פעמי בשיעור 25% מהתשלום המיוחד שפורט בסעיף 2 .
6. כדי להקטין את כמות העובדים בהסדר ולהחזיר מספר רב של עובדים רשאי המעסיק:
א. בהסכמת העובד להקטין את היקף המשרה של העובד.
- עובד שהוקטנה משרתו זכאי לפיצוי מיוחד )בנוסף לשכרו( שיקבע במכפלת: ) 1 ) 67.5%
מהשכר לפיצויים חודש קודם להקטנת המשרה X ( 2 ( החלק היחסי של התקופה בה הועסק
בחלקיות משרה מתוך החודש X ( 3( ההפרש בין היקף המשרה בחודש הקודם להיקף המשרה
המוקטנת.
- עובדת שדמי הלידה שלה כוללים את התקופה בה הוגדרה עובדת בהסדר זכאית עם חזרתה
לעבודה למענק חד פעמי בשיעור 25% מהתשלום המיוחד שפורט בסעיף קטן ב'.
ב. לשנות הגדרת תפקיד, לרבות הוספת או הורדת מטלות, גם אם נדרש לשנות את מקום העבודה
וללא זיקה למקצוע. הנ"ל יעשה תוך התחשבות במצבו של העובד, מקום מגוריו, השכלתו
וכישוריו. הנ"ל ללא פיצוי בשכר.
ג. לנייד עובדים לפי ההסדרים הנהוגים במקום העבודה ובהסכמת העובד ללא פיצוי בשכר.
ד. לשנות שעות וסדרי עבודה לעובדים המועסקים, לרבות שעות התחלת וסיום עבודה ועבודה ביום
החופשי )לא יום מנוחה שבועי(, וזאת ללא שינוי בהיקף המשרה או במכסת השעות החודשית
וללא פיצוי בשכר.
ה. להעביר עובד לעבודה במשמרות, גם במקומות בהם זה לא נהוג. הנ"ל ללא פיצוי בשכר.
הבהרות:
1 . נכון להיום ניתן להמשיך להעסיק עובדים מהבית בכללים שנקבעו ושיקבעו על ידי המעסיק.
2 . סייעות יחזרו לעבודה להתארגנות לפתיחת הגנים בשבוע שבין 3--7 במאי )לא פחות מ- 3 ימים(. ככל
שהמסגרת החינוכית לא תיפתח מיום 10 במאי ולא ימצא לה שיבוץ אחר תוגדר "עובדת בהסדר".
3 . שימו לב, יצאו פרסומים שעובדים בקבוצת סיכון בריאותי ועל עובדים שלא יכולים להגיע לעבודה
בשל אי פתיחת או פתיחה חלקית של מערכת החינוך ושלא ניתן להעסיקם מהבית יוגדרו "עובד
בהסדר" אך לא נמצאה כל תמיכה לכך ולהבנתנו כרגע לא מיושם. נעדכנכם על שינוי או חידוש בסעיף
זה.

עיקרי ההסכם הקיבוצי למגזר הציבורי מיום 1 במאי