התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

תקנות שעת חירום בנושא איזורים מוגבלים


[05.04.2020 20:00]


1תקנות אזור מוגבל מתירות לוועדת שרים המורכבת מראש הממשלה, שר הבריאות, שר הפנים, שר הביטחון, השר לביטחון הפנים ושר האוצר, להטיל הגבלות על כניסה ויציאה מאזור מוגדר, כשהתקיימו התנאים הבאים:
מחלת הקורונה התפשטה בהיקף נרחב באזור המוגדר.
ועדת השרים שוכנעה שיש להיטל הגבלות על האזור על מנת למנוע התפשטות מחוץ לאותו אזור.
הועדה תוודא שישנה אספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים באזור המוגבל.
ההכרזה תתבצע על דעתה של הממשלה.

2. הכרזה על אזור מוגבל תוגבל ל-7 ימים, ועדת השרים תוכל להאריך את התקופה לתקופות של 5 ימים בכל פעם, סה"כ התקופה הכוללת לא תעלה על 21 ימים.
אם יש צורך להאריך את ההגבלה ליותר מ-21 ימים, תוכל הועדה להאריך את ההגבלות באישור וועדה מוועדות הכנסת.
הגבלה תוסר ברגע שחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההגבלות.
3. הכרזה על אזור מוגבל תיכנס לתוקף עם פרסומה באתר משרד ראש הממשלה.

4. ההכרזה תפורסם לתושבי האזור המוגבל באמצעות פרסום בעיתונות, ערוצי התקשורת, האינטרנט וכרזות שיפורסמו על שלטי חוצות, או בכל דרך יעילה אחרת.

5. המגבלות שיחולו על אזורים שהוגבלו:
איסור יציאה של אדם המתוגרר כדרך קבע באזור המוגבל, אלא לאחת מהמטרות הבאות:
(א) קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל;
(ב) הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;
(ג) שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו;
(ד) הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ה) העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה שקיבל משמרת או מצוי במשמורת משותפת;
(ו) צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור;


איסור כניסה לאזור מוגבל, למעט:
(א) כניסת גוף הצלה, משטרת ישראל, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית.
(ב) כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
(ג) כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
(ד) כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק;
(ה) כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים באזור המוגבל שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית, עובדי רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה ועלייה וקליטה בהתאם לתקנות שעת החירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, ובלבד שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה;
(ו) כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים.
(ז) כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת;
(ח) העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
(ט) כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
תוספת לסמכויות שוטר באזור מוגבל:
(1) למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל, או יציאה ממנו;
(2) לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
(3) להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
(4) סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות (1) עד (2), רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה.

6. ניתן לבקר על החלטות ספציפיות למניעת כניסה או יציאה בפני קצין משטרה שהוסמך לכך על ידי המפכ"ל (למעט כניסה או יציאה בשל צורך חיוני שהוגדר על ידי ראש שירותי חירום – הביקורת עליהם תוגש לראש שירותי החירום). הטענה/ביקורת תוכרע תוך 24 שעות.

7. על ההחלטה בהשגה ניתן לעתורה באמצעות עתירה מנהלית לבית משפט מנהלי.

תקנות שעת חירום בנושא איזורים מוגבלים