התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

מענק סיוע לעצמאים- נגיף הקורונה


[06.04.2020 13:30]

ביום 02/04/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020. במסגרת תקנות אלה, נקבעו התנאים לזכאות למענק הסיוע, כמו גם אופן הגשת הבקשה.

תנאים לזכאות למענק

- מבקש המענק הינו יליד 1999 לכל המאוחר.
- מבקש הבקשה הינו עוסק פעיל לכל התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020.
- מבקש הבקשה הגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בגין שנת 2018 בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה אם הוא נדרש לכך על פיה. עבור עסקים שהוקמו בשנת 2019 התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו ביחס לדו"ח 2019.
- הכנסה חייבת מעסק של מעל 24,000 ₪ בשנת 2018. עסק שהוקדם בשנת 2019 יבחן על פי הכנסה חייבת בשנת 2019.
- סך ההכנסה החייבת (הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, למעט רווח הון) לשנת 2018 הייתה עד 240,000 ₪. עסק שהוקם בשנת 2019 יבחן על פי הכנסה חייבת בשנת 2019.
- עבור מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג, הייתה עד 340,000 ₪.
- ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 ביחס לחודשים הללו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופה זו.
- עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע.

הכנסה חייבת מעסק" - הכנסה חייבת לפי סעיף 2) 1(לפקודה שהיא הכנסה מיגיעה אישית, לרבות דמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי וגמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור, ולרבות תגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי;


תהליך הגשת הבקשה

הבקשה תוגש בתוך 70 ימים מיום 02.04.2020!

הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי של רשות המסים. לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה". עצמאים אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי ברשות המסים, יוכלו למלא הצהרה על כך שהעסק שלהם היה פעיל לפחות בכל התקופה שבין 1.8.2019 לבין 29.2.2020. בנוסף, יצהירו שמחזור ההכנסות של העסק בחודשים מרץ-אפריל השנה (2020) נפגע ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.

עבור מי שהחל את פעילותו לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה ביחס למחזור הפעילות הממוצע לחודש של העסק בכל תקופת פעילותו.

עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת 2019 ידרשו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019 ורק לאחר מכן יוכלו להגיש את הבקשה למענק באזור האישי (עד הגשת הדו"ח ההודעה שתופיע באזור האישי תודיע על אי זכאות).

יש לוודא שפרטי חשבון הבנק המופיעים לפני שליחת הבקשה נכונים. אם נפלה טעות בפרטי חשבון הבנק או שאינכם מעוניינים שהתשלום יתבצע לחשבון המעודכן ברשות המסים, יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק ורק אז לשלוח את הבקשה.
לאחר חג הפסח תשלח הודעה למי שטרם עדכנו פרטי חשבון בנק, לגבי אפשרות לעשות זאת עצמאית באזור האישי של רשות המסים.

הטיפול בבקשה

על פי התקנות, בתוך 10 ימים מיום שתוגש הבקשה תוכרע זכאות המבקש או היעדר זכאותו. עם זאת, על פי פרסומי רשות המסים, המענק ישולם לחשבון הבנק המעודכן ברשות המסים והרשום על שמם של מגישי הבקשה כיומיים לאחר שליחת הבקשה, ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

גובה המענק

מענק סיוע לעצמאי יהיה בסכום השווה למכפלת 0.65 בסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, אך לא יותר מ– 6,000 שקלים חדשים. לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 16,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה למכפלת 0.75 בסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על16,000 שקלים חדשים.מענק סיוע לעצמאים- נגיף הקורונה