התקשרו אלינולהצטרפות

חדשות

שאלות ותשובות לשכירים ועצמאים בצל הקורונה

[19.03.2020 10:30]

לטובת העובדים, להלן שאלות ותשובות שנוגעות לשכירים ועצמאים לגבי מעמדם וזכויותיהם בצל הקורונה, מטעם המחלקה המשפטית של ההסתדרות הלאומית:

 1. השאלה העיקרית שחזרה על עצמה בקבוצות שוב ושוב, הייתה מהו מעמדו של מי שהוא שכיר בחלקיות משרה, ופרט לכך משמש גם כעצמאי / פרילנסר (ללא קשר מי משתמש בשירותיו כפרילנסר ומי הם לקוחותיו כעצמאי). האם אדם זה זכאי לקבל דמי אבטלה בכובעו כשכיר? כעצמאי/ פרילנסר?

תשובת המחלקה המשפטית:

על חלק העבודה כשכיר יוכל אותו אדם לחתום בלשכת התעסוקה ולתבוע דמי אבטלה. על חלק העבודה כעצמאי / פרילנסר, ניתן לחתום אבטלה רק בקבוצה מצומצמת של מקצועות. ונסביר:

לדמי אבטלה זכאי מי שמבוטח ב"ביטוח אבטלה", בהתאם לתנאים מצטברים:

 • העובד הינו עובד שכיר, אשר מעסיקו משלם עבורו דמי ביטוח לאומי.
 • העובד הינו תושב ישראל או "תושב ארעי" (כהגדרתו במשרד הפנים);
 • העובד הינו בטווח הגילאים 20 עד 67; - יש לשים לב שעובד בן למעלה מ- 67 לא יהיה זכאי לדמי אבטלה!
 • העובד צבר תקופת אכשרה תקופת ביטוח מספיקה, לפני היציאה לחל"תאתמול, 16.3.2020, יצאה הנחיה חדשה ממשרד האוצר, לפיה תקופת האכשרה תקוצר ל-6 חודשים כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים.

חוץ מעובדים שכירים, קיימים מקצועות ספורים שבהם גם מי שמשמש כעצמאי ייחשב כשכיר לטובת זכויות בביטוח הלאומי, לרבות דמי אבטלה:  מורי דרך, אומנים, מרצים, מדריכים ומורים עצמאים. לאוכלוסיות אלה, משלמים דמי ביטוח לאומי באותם שיעורים כמו לשכירים ומי שמזמין מהם שירות מדווח עליהם בטופס ייעודי לביטוח הלאומי כאילו הם שכירים (טופס בל 652).  

לצערנו, ביתר המקצועות שאינם מנויים על מקצועות אלה, עצמאים/ פרילנסרים אינם מוכרים כשכירים ומשכך לא יוכלו לקבל דמי אבטלה על חלקם כעצמאים/ פרילנסרים. על זכויות עצמאים בתקופה זו תוכלו לקרוא בשאלה הרלוונטית להלן.

עם זאת, על חלק העבודה כעובדים שכירים, תוכלו לחתום בלשכת התעסוקה ולתבוע דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם למדריך לקבלת דמי אבטלה לעובדים בחל"ת שנשלח במקביל למסמך זה.

במקרה זה, בו תחתמו בלשכת התעסוקה (וירטואלית) על חלקכם כשכירים, תיחשבו כעובדים בעלי עבודה נוספת – במקרה של עובד המועסק אצל שני מעסיקים, אשר מוצא לחל"ת על ידי אחד מהם, באפשרותו לתבוע דמי אבטלה על עבודתו מהמעסיק שהוציאו לחל"ת, ולהמשיך לעבוד אצל המעסיק השני.

דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיכם משני המעסיקים ו/או מהמעסיק ומהעסק העצמאי שלכם ב-6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה, כאשר מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שאתם ממשיכים לקבל מהמעסיק השני / מעבודתכם כעצמאים.

* הדברים נכונים גם לסוגים אחרים של הכנסה נוספת, כגון פנסיה מצה"ל, הכנסה כעצמאי, קצבה בגין אבדן כושר עבודה וכו'

 1. אז מה בכל זאת זכויותיו של עצמאי / פרילנסר שהכנסותיו נפגעו קשות בתקופה זו, בשל התפרצות הקורונה והנחיות משרדי הממשלה?

תשובת המחלקה המשפטית:

            משרד האוצר פרסם מספר הנחיות שנועדו לסייע לעצמאים להתמודד עם תקופת המשבר. הנחיות אלה כללו    את ההקלות והאפשרויות הבאות:

 • רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הדיווח והתשלום לתאריכים: 27.04.2020 (לדיווחים דו-חודשייים) ו-26.03.2020 (לדיווחים חד חודשיים).
 • דחיית תשלומי חובה עסקיים – ארנונה, חשמל, מים
 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.

המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. ההלוואות הן בהיקף של עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מביניהם.

ראו פירוט באתר משרד האוצר :

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx

 • במקרי קיצון, שלא נזדקק להם, הוצאו הנחיות על ידי הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון במשרד המשפטים כדי להקל על מי שאינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו ומגיע עד כדי חדלות פירעון בשל התפרצות הקורונה. לפרטים נוספים: https://www.gov.il/BlobFolder/policy/new-procedure-corona-2/he/new-procedure-corona.pdf
 • עצמאים שנאלצו לסגור את העסק, ומפקידים לביטוח פנסיוני על פי דרישות החוק, יוכלו למשוך כספים מתוך החיסכון הפנסיוני שאליו הפרישו, בסכום הנמוך מבין שני אלה:

1/3 מכל תשלום שהפקיד העצמאי לחיסכון הפנסיוני או 12,200 ש"ח לכל שנה שבה הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה.

כספים שנמשכו מקופת הגמל לקצבה במצב של אבטלה (סגירת העסק או הגעה לגיל פרישה) יהיו פטורים מתשלום מס, עד לתקרה הקבועה בחוק.

 • מענק סיוע מיוחד לעצמאים – ביום 17/03/2020 הודיע שר האוצר על מענק סיוע מיוחד לעסקים קטנים, בגובה של עד 6000 ₪, לסיוע בהתמודדות מול ההפסדים הנגזרים ממשבר הקורונה. מנכ"ל משרד האוצר הבהיר כי המענק מיוחד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 300,000 ₪. הקריטריונים לקבלת המענק טרם פורסמו.
 1. האם לצורך קבלת דמי אבטלה צריך להירשם גם בלשכת התעסוקה וגם בבטוח לאומי?

תשובת המחלקה המשפטית:

חיובי. ראו נא תשובה מסודרת במסגרת המדריך לקבלת דמי אבטלה המצורף בנפרד.

 1. אני עובדת גם כשכירה וגם כעצמאית. בעבר לא אפשרו לי לחתום אבטלה בגלל ההכנסה מהפרטי. האם אפשר לחתום אבטלה למרות שאני צופה הכנסות כעצמאית בהמשך שנה?

תשובת המחלקה המשפטית:

את יכולה לחתום אבטלה בגין חלקך כשכירה. עם זאת, דמי האבטלה מוגבלים לתקרה יומית של 422.04 ש"ח ליום, עבור 125 ימי התשלום הראשונים, והחל מיום התשלום ה-126, דמי האבטלה המרביים הם 281.36 ש"ח ליום. מתקרות אלה, ככל שהן רלוונטיות לגובה השתכרותך, מנכים את הכנסתך כשכירה. ככל שהכנסתך כשכירה גבוהה מסכומי המקסימום, לא תהיי זכאית לתשלום דמי אבטלה כלשהם.

 1. האם אני מחויבת לפדות ימי חופש שלי? או שיש לי אפשרות לקחת חל"ת? ואם חל"ת- אז לחתום דמי אבטלה?

תשובת המחלקה המשפטית:

ככל שהיציאה לחל"ת היא ביוזמת המעסיק, אין חובה לממש את ימי החופשה קודם ליציאה לחל"ת. האפשרות לחל"ת היא רק ביוזמת המעסיק ובהסכמת העובד (או הסכם קיבוצי). מי שיצא לחל"ת העומד בכללים (מעל 30 ימים, יוזמת המעסיק וכו') – יוכל לחתום אבטלה. ראי נא במדריך לקבלת דמי אבטלה המצורף.

 1. האם יכולים להוציא שכירה בהריון לחל"ת ללא הסכמתה? האם כשמקום העבודה סגור יש אפשרות לקבל תשלום עבור ימי מחלה?

תשובת המחלקה המשפטית:

הוצאה לחל"ת של נשים בהריון, בתקופת לידה והורות ("חופשת לידה") ו- 60 ימים לאחר חזרה מתקופת הלידה ונשים בטיפולי פוריות – בהתאם לחוק עבודת נשים, הוצאה לחל"ת של עובדות אלו, אפשרית רק לאחר קבלת היתר מאת הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קיים מסמך ייעודי לבקשה הוצאה לחל"ת בשל המצב.

לא ניתן לקבל ימי מחלה בגין תקופה שאינה מוכרת כמחלה, בהתאם לאישור רפואי (או אישור משר הבריאות בעת בידוד).

 1. מה אני אמורה לעשות אם הייתי אמורה לחזור מחופשת לידה בדיוק השבוע? מקום העבודה סגור אבל יעבדו מרחוק (אני לא מכירה את המטופלים החדשים כך שאין לי אפשרות לטפל כך)

תשובת המחלקה המשפטית:

המלצתנו היא להגיע להסכמה על חל"ת מול המעסיק (אם אין לו עבודה אחרת עבורך לתקופה זו), לאחר קבלת אישור הממונה על עבודת נשים. אז תוכלי לחתום בלשכת התעסוקה ולדרוש דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

 1. מה ההבדלים בין יציאה לחל"ת לבין ימי מחלה?

תשובת המחלקה המשפטית:

דמי מחלה משולמים על פי יתרת הימים הצבורים לרשותך ובכפוף להצגת אישור רפואי תקף לתקופה הרלוונטית. החל"ת אינו מחייב אישור רפואי (אלא הכרזה של המעסיק ומילוי הטפסים הרלוונטיים), הוא אינו פוגע ביתרות הצבורות, ומאפשר לקבל דמי אבטלה.