התקשרו אלינולהצטרפות

חובת המעביד

מהי חובת המעביד על פי החוק?

נוסף על איסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה.

המעביד צריך לנקוט אמצעים סבירים משלושה סוגים:

  1. מניעת הטרדה מינית והתנכלות
  2. טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן
  3. תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה

במסגרת זו כל מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים חייב:

  1. לקבוע תקנון שבו יוגשו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות, ודרכי הטיפול בהן.
  2. לפרסם את התקנון בין העובדים. לא פירסם מעביד תקנון, דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע נמשכה העבירה. אגף אכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת מבצע ביקורות במקומות עבודה לבדיקת פרסום התקנון.
  3. למנות אדם מטעמו לאחראי למניעת הטרדה מינית, ויותר מאחד אם יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגיאוגרפי. אדם זה יהיה מתאים למילוי התפקיד, מבחינת כישוריו נסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק ובתקנות. ככל שניתן, ימנה מעביד אישה לאחראית. חשוב גם למנות ממלאי מקום לממונות. תפקידי הממונה הם: קבלת תלונות, קיום בירור יעיל ובלא דיחוי לשם המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית, ומתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו. על המעביד להביא לידיעת כל העובדים את שם הממונה ואת דרכי הגישה אליה. כן יקל המעביד על הגישה לאחראי וייתן לו את התנאים למילוי תפקידו.
  4. לדרוש מכלל העובדים בחברה להשתתף בפעולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמו בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן, ולאפשר לעובדים להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות כאמור, המאורגנות על-ידי גורמים כגון ארגון עובדים יציג, דוגמת הפעילות שמקיים מרכז גאות מבית הסתדרות העובדים הלאומית.
  5. לדאוג ולעדכן עובדים חדשים בנוהל ההטרדה המינית המצוי בארגון ובדרכי הגישה אל הממונה למניעת הטרדה מינית.

** לפי החוק, מעביד שלא נקט אמצעים כמפורט לעיל יהיה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי עבודה, וניתן לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בשל כך.