התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

סבסוד ארוחות לעובדי קבלן ענף שמירה, אבטחה וניקיון

"ביום 1.3.2017 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד לסבסוד ארוחות לעובדי שירות המדינה.
בהתאם להסכם, עובד מדינה יחשב זכאי לרכוש ארוחה ביום מסוים אם נכח 4 שעות באותו יום, ללא היעדרויות, לרבות היעדרויות מוצדקות (כגון מחלה). כמו כן, עובד המדינה יהיה זכאי לרכוש ארוחה רק במסגרת שעות העבודה, בהן היה נוכח, ויוכל לממש זכאותו פעם אחת ביממה ועד 6 ימים בשבוע, לכל היותר.
עוד נקבע בהסכם, כי סכום השתתפות המדינה במסגרת הסדר ארוחות יעמוד על סך של עד 16.80 ₪ לעובד ליום עבודה.
הסכום יעודכן בחודש ינואר בכל שנה, החל מינואר 2019, לפי שיעור עליית מדד הארוחות במסעדות ובבתי קפה המפורסם ע"י הלמ"ס". 

בהתאם להנחיות שניתנו ע"י משרד האוצר הריני להדגיש מספר תנאים חשובים לקבלת סבסוד הארוחות כאמור:

  1. תנאי ראשון לסבסוד הארוחות לעובדי הקבלן הוא שלעובדי המדינה באותו משרד קיימת זכאות לסבסוד הארוחות - כלומר, שלעובדי המשרד ישנו חדר אוכל/ מזנון/ סבסוד הארוחה ע"י המשרד.
  2. נדרשת נוכחות של 4 שעות עבודה בפועל ליום- ימי מחלה וכל היעדרות מאושרת אחרת לא יזכו את העובד בסבסוד הנ"ל.
  3. תינתן זכאות עבור ארוחה אחת ליום עבודה, רק במסגרת שעות העבודה, ארוחה אחת ליממה, ולכל היותר 6 ימים בשבוע.
  4. השתתפות המדינה במסגרת ההסדר יעמוד על סך של 16.8 ₪ לעובד ליום עבודה.