התקשרו אלינולהצטרפות

איגוד מקצועי

עדכון חקיקה - תיקון מס' 15 לחוק חופשה שנתית תשי"א - 1951

[01.01.2017, 12:00]

החל מיום 01.01.2017 עובדים בעלי ותק של עד5 שנים יזוכו ביום חופשה נוסף, קרי 14 ימי חופשה בשנה, בהתייחס לעובד במתכונת של שבוע עבודה בן שישה ימים, ו-12 ימי חופשה  לעובד במתכונת של שבוע עבודה בן חמישה ימים.

להלן טבלת הזכאות החדשה לפי ימי חופשה בפועל:

שנות ותק

שבוע עבודה בן 5 ימים

שבוע עבודה בן 6 ימים

1-5

12

14

6

14

16

7

15

18

8 ואילך

יום נוסף על כל שנת ותק, עד למכסה של 20 ימים.

יום נוסף על כל שנת ותק, עד למכסה של 24 ימים.