התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

זכויות עובדים במועדי ישראל: יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות

זכויות עובדים בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה הינם ימי עבודה רגילים במשק .
 • מועדי ערב יום השואה וערב יום הזיכרון אינם נחשבים לימי בחירה. העובד רשאי להיעדר בימים אלה במסגרת מכסת החופשה השנתית הצבורה לו.
 • כל עובד, בהתאם לבחירתו, רשאי להיעדר ביום השואה והגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה וישולמו לו עבור ימים אלה דמי חופשה בגובה השכר הרגיל ללא הוצאות נסיעה. עם זאת, ימים אלה יקוזזו כימי חופשה מיתרת ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותו.

זכויות עובדים ביום השואה

 • יום השואה והגבורה הינו יום עבודה רגיל במשק.
 • חוק חופשה שנתית, תשי״א - 1951, מגדיר את יום השואה כ ״יום בחירה״. המשמעות היא כי העובד רשאי לבחור ביום זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית וישולמו לו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).

זכויות עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור

 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור הינו יום עבודה ואינו נחשב ליום מנוחה.
 • יום הזיכרון נחשב לערב חג (ערב יום העצמאות), ועל כן זהו יום עבודה מקוצר. במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע (8 שעות ביום) יום העבודה יעמוד על 7 שעות, ובמקומות עבודה שבהם 5 ימים בשבוע (9 שעות ביום) יום העבודה בערב החג יעמוד על 8 שעות. ככל שנהוג אחרת, או ככל שקבוע אחרת בהסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, צו הרחבה או הסכם עבודה, יש לפעול על פי ההוראה המיטיבה.
 • יום הזיכרון נחשב ליום בחירה, שבו לעובד זכות לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה השנתית. אם העובד מימש זכותו ליום בחירה במועדים קודמים, רשאי לצאת לחופשה רגילה על חשבון מכסת החופשה השנתית הצבורה לו ויקבל דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
 • מעביד רשאי לקבוע כי במהלך יו□ הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור ייסגר מקום העבודה והעובדים יהיו בחופשה על חשבון החופשה השנתית.
 • עובד אשר יש לו קרוב משפחה שמוגדר כחלל מערכות ישראל או נפגע פעולות איבה רשאי להיעדר ממקום העבודה ביום זה בשכר על חשבון המעסיק. כלומר, עובד כזה ייחשב כמי שעבד באותו יום, יקבל שכר רגיל ולא ינכו את היעדרותו ממכסת ימי החופשה או משכרו. ולמעסיק אסור לחייב את העובד להתייצב לעבודה באותו יום.
 • זכות זו חלה רק על קרובי משפחה בדרגות קרבה אלה: הורים, הורי הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים ואחיות.
 • בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק! ישנם מקומות עבודה בהם חלים הסדרים קיבוציים כמו התקשי״ר והסכמים קיבוציים הקובעים כי ימים אלה הינם ימי בחירה וניתן להיעדר ממקום העבודה תוך תשלום שכר בגין יום עבודה בנוסף למכסת ימי החופשה השנתית. כלומר, מבלי שיקוזז לעובד יום חופשה מיתרת ימי החופשה הצבורים לזכותו במקום העבודה.

זכויות העובדים – יום העצמאות

 • יום העצמאות הוא יום חג ושבתון ולא על חשבון מכסת ימי החופשה של העובד! ככלל, לפי חוק יום העצמאות, תש׳״ט- 1949, זהו יום שבתון בתשלום, אשר אינו מנוכה ממכסת ימי החופשה.
 • במקום עבודה שאינו מופיע ברשימת המקומות שיש להפעילם בחג, המעסיק אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד אלא אם הדבר הותר על פי הוראת ראש הממשלה לגבי עבודה ושירותים מסוימים שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות.
 • עובד אשר מקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה המפורסמת על ידי משרד ראש הממשלה והוא עובד ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודתו, ובנוסף ליום חופשה חלופי(או תשלום של 200% בגין העבודה בפועל ובגין השבתון).
 • אם העובד הועסק במקום שלא הותר על ידי ראש הממשלה, יש לראות ביום העבודה כעבודה ביום המנוחה ולשלם לעובד גמול של 150% משכרו וכן יום חופש חלופי בנוסף.
 • בנוסף, אם אתם עובדים ביום העצמאות, בדקו במקום העבודה אם לפי הסדר קיבוצי, הסכם קיבוצי או חוזה העבודה האישי אינכם זכאים לשכר המיטיב יותר מהוראות החוק.
 • בשונה משבת או חג דתי, תחילתו של יום העצמאות היא בחצות. לכן תעריף החג ישולם על עבודה החל משעה 24:00 בערב יום העצמאות ועד שעה 24:00 ביום העצמאות.
 • שיעור התשלום לעובד שאינו עובד ביום העצמאות:
 • עובד חודשי המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.
 • עובד שעתי/יומי- זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג.