התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

פיטורין

מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים.

מי שעבד כעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים. "עונה" לעניין זה – 3 חדשים רצופים בשנה שבהם עבד העובד לפחות 60 ימים.

עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד והתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים. קיבל המעביד החדש על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד הקודם, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לעניין זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

רציפות בעבודה

 1. לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, ההפסקות המנויות מטה לא יילקחו בחשבון כמפסיקות את הרציפות בעבודה:
 2. שירות צבאי ושירות מילואים.
 3. יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או הסכם, וכן יום האחד במאי של כל שנה.
 4. חופשה שנתית.
 5. חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.
 6. חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.
 7. שביתה או השבתה.
 8. תאונה או מחלה.
 9. ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד.
 10. הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד.
 11. הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על 6 חודשים.
 12. אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.

מתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות

פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של דבר - כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות העובד לפיצויים.

בעניין מוחמד סברי בזבז נ' חברת אוטומט ירושלים דובר על עובד שעבד תקופה של פחות מ11 חודשים ופוטר. בית-הדין קבע כי החוק אינו מגדיר מה משמעותו של הביטוי "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה". השאלה אם מועד מסוים הוא סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה יקבע בהתאם לנסיבות כל עניין ועניין.

מעביד שנפטר

עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד - פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

עובד שנפטר

נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו. פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

התפטרות בדין מפוטר

התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

התפטרות של הורה
אם התפטרה עובדת, תחשב התפטרותה כפיטורים שמזכים אותה בפיצויי פיטורים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. אם התפטרה עובדת תוך 9 חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה.
 2. אם קיבלה לאימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעה על כך למעבידה, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה כדי לטפל בו.
 3. אם קיבלה למשמורתה, כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ילד, ובתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד התפטרה כדי לטפל בו.
 4. אם קיבלה לביתה, למטרת אומנה, כהורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה, ילד שגילו אינו עולה על עשר, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד התפטרה כדי לטפל בו; בתנאי שניתן אישור מאת מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד.

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
אם התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, רואים את זה התפטרותה כמזכה בפיצויי פיטורים בתנאי שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.

התפטרות לרגל העתקת מגורים

 1. לעניין פיצויי פיטורים יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. לרגל נישואיו - לישוב בישראל בו היה גר בן זוגו, אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 2. לישוב חקלאי - מישוב שאינו חקלאי, אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו. "ישוב חקלאי" - קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים.
 3. לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח. "ישוב באזור פיתוח" – ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובים באזור פיתוח, ונכון לינואר 2012, הם הישובים הבאים:אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה בוקר, מצפה-רמון, מעלות-תרשיחה, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עלית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבנאל, כפר-ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, תרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים.
 4. אם העובד העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן/בת זוגו המשרת/ת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 5. אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לעניין זה שר הביטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות 6 חדשים רצופים.
 6. אם העובד עתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן/בת זוגו המשרת/ת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 7. אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוגו היוצא/ת לתקופה העולה על 6 חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל; והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות.
 8. אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שגר ביישוב 6 חדשים לפחות.
 9. אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוג העובד/ת בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 10. אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוגו העובר/ת למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40 קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר 6 חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

אי חידוש חוזה עבודה
אם היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה לפחות 3 חדשים לפני תום תקופת החוזה. סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר.

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים
אם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים.

עובד עונתי ללא הבטחה לרציפות: התפטר עובד עונתי לאחר שעבד לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה - רואים אותו כאילו פוטר.

עובד שהתפטר מכיוון שהתגייס לשירות סדיר, התנדב לשרת בשירות לאומי בתנאי ששירת בשירות לאומי 6 חודשים לפחות או הוא החל לשרת בשירות אזרחי בתנאי ששירת בשירות אזרחי 6 חודשים לפחות.

עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית. הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

אם התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, רואים את ההתפטרות כמזכה בפיצויי פיטורים (ובמקרה זה מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם).

המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים אם נתקיימה בו אחת מאלה:

 1. הוא שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר 6 חדשים לפחות.
 2. שירותו נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה.
 3. שירותו נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, בתנאי שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות. אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי העניין.