התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

שימוע

בטרם פיטורים עומדת לעובד זכות שימוע, שמטרתה העיקרית הינה לאפשר לעובד להזים את טענות המעביד כלפיו בטרם פיטוריו ולנסות ולשכנע את מעסיקו לשנות את החלטתו. הליך זה חל גם על עובדים במגזר הפרטי, וללא קשר למספר העובדים שנמצאים במקום העסק. אי קיום חובת שימוע יכולה להוביל לביטול הפיטורים ו/או לתשלום פיצויים לעובד שנפגע עקב כך.

זכות הטיעון שעומדת לרשות העובד צריכה להתקיים לאחר שהמעביד פירט בפני העובד את הטענות שיש בהן כדי להכריע את עתידו, באופן שהעובד ידע לאילו טענות להשיב ולהתייחס בבואו לממש את זכות הטיעון.

נקודות חשובות לצורך הליך שימוע:

 1. השימוע יתקיים בטרם גמלה בליבו של המעביד ההחלטה לפטר את העובד.
 2. הפיטורים נסבים על סיבה מוצדקת ועניינית ורצון המעביד נשען על תום לב.
 3. רצוי לתת לעובד הודעה בכתב על השימוע.
 4. פירוט הטענות של המעביד כנגד העובד שבגינן וכתוצאה מהן מתכוון המעביד לפטר את העובד.
 5. מתן זמן מספיק וסביר לעובד להכין את טיעוניו ואת ראיותיו (עדים, מסמכים וכדומה).
 6. עריכת השימוע תהיה במקום שיאפשר הגנה על פרטיות העובד.
 7. בדיקה האם קיימת הוראה חוק או הסכם (לרבות הסכם קיבוצי) בדבר אופן עריכת הליך השימוע.
 8. רצוי שבשימוע יהיה עד נוסף מטעם המעביד.
 9. ככל שהדבר אפשרי, לאפשר לעובד להגיע לשימוע עם טוען מטעמו או עם עד מטעמו.
 10. עריכת תיעוד לשימוע ומתן עותק לעובד.
 11. ככל שהדבר נחוץ בנסיבות העניין, לאפשר לעובד לחקור עדים.
 12. השימוע ייערך בפתיחות, בהגינות, "בנפש חפצה" ובתום לב.