התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

סיום יחסי עבודה

בסיום יחסי עבודה, יש לקחת בחשבון, בין היתר, מספר גורמים:

● וודאות - על מנת לפטר עובד, עולה הצורך כי יעשה הדבר בדרך ברורה וחד משמעית כדי למנוע ספיקות, מתוך כוונה ברורה ומודעת לתוצאות.

● מגבלות שבחוק על הפיטורים - לפני כל אקט של פיטורים יש לוודא כי אין מגבלות שבחוק שמונעות את הפיטורים, ובכלל זה: היריון, לידה, מילואים, פיטורים עקב התארגנות וכיוצא בזה.

● מגבלות חוזיות על הפיטורים - טרם הפיטורים יש לוודא שאין בפיטורים משום הפרה של חוזה העסקה אישי.

● שימוע - יש לוודא קיומו של הליך שימוע תקין לעובד לפני הודעת הפיטורים.

● תום לב - יש לוודא כי הפיטורים נעשים מתוך שיקולים ענייניים ושאין בהם חוסר תום לב כלפי העובד.

● הודעה מוקדמת - לפני ניתוק יחסי העבודה, יש לוודא שניתנה לעובד הודעה מוקדמת בכתב.

הודעה מוקדמת על פיטורים ועל התפטרות

מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות. ההודעה המוקדמת תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי העניין.

- עובד המשתכר על בסיס חודשי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:

- עובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי זכאי להודעה מוקדמת באופן הבא:

המעביד יכול לוותר על נוכחותו של העובד בעבודה במהלך תקופת ההודעה אם משלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שוויתר על עבודתו.