התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

פנסיה

צו ההרחבה לפנסיה חובה קובע חובת ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה (למעט עובדים שמוצאים מצו זה. עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב יהיה זכאי לבחור בהודעה בכתב למעסיקו, במסגרת בפרק הזמן הקצוב שלהלן, בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה. על הקופה להיות מאושרת על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובה יהיה העובד מבוטח החל מהמועד בו קמה לו זכאותו כקבוע להלן. זאת בתנאי שהפנסיה תכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת.