התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

בעלי צרכים מיוחדים

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה מושתתות על חוק שוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות, ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

אחת ממטרות החוק הינה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

הגדרות
"אדם עם מוגבלות" הנו אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים
מימוש זכויות ומתן שירותים לאדם עם מוגבלות ייושמו:

  1. תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו.
  2. במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין.