התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

זכויות הורה

אם עובדת זכאית, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהיה זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה אם התקיים בו אחד מאלה:

  1. זוגתו היא עובדת או עובדת עצמאית ולא נעדרה מעבודתה, מעסקה או מעיסוק במשלח ידה. מכוח זכאותה או שלא השתמשה בזכות זו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.

"זכות בקשר להורות", משמעה אחד מאלה:

  1. היעדרות מעבודה בשל מחלת הילד.
  2. יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד.
  3. זכות להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים.
  4. השתתפות המעביד בעלות החזקתו של הילד במעון.