התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

איסור אפליה

החוק וכלל השוויון קובעים כי אסור למעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו הצפוי להם - בכל אחד מאלה:

  1. קבלה לעבודה.
  2. תנאי עבודה.
  3. קידום בעבודה.
  4. הכשרה או השתלמות מקצועית.
  5. פיטורים או פיצויי פיטורים.
  6. הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.
  7. אסור למעסיק להפלות בפועל בין עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים אצלו. אין להפלות בין מועמדים  לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבלן כוח אדם בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקום העבודה. לעניין זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין למעט הפליה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.
  8. איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו: אסור למעביד לדרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל הצבאי שלו, לא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו אם הגיע לידיו ולא יפגע בעובד או בדורש העבודה מחמת סירוב למסור את הפרופיל הצבאי.