התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד, כפי שפורטו בהודעה סמוך למועד תחילת ההעסקה, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים (אם היה העובד נער עד גיל 18 - תוך שבעה ימים) מהיום שנודע למעביד על השינוי. יוצאים מהכלל: שינויים הנובעים משינוי בדין, למעט עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהמעביד חייב לגביהם בהודעה, ולמעט שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.