התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות עובדי משק בית

מדריך זכויות עובדי משק בית - יולי 2019

שכר עבודה

שכר העבודה לא יפחת משכר המינימום המתעדכן מעת לעת.

שכר המינימום:
שעת עבודה 29.12 ₪
חודש עבודה מלא (182 שעות) - 5,300 ₪ למשרה מלאה.

ביטוח לאומי

מעביד חייב לרשום את העובד בביטוח הלאומי, לדווח עליו ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבורו בשיעור כולל של 7.25% משכרו.
כמו כן, המעביד רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי ביטוח.

להלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי אותם מעביד רשאי לנכות משכרו של העובד:

 • עובד מגיל 18 ועד גיל פרישה - 2% מהשכר 
 • עובד מגיל פרישה ועד גיל הזכאות לקצבת זקנה - 1% מהשכר
 • עובד שטרם מלאו לו 18 שנים - אין לנכות משכרו.

על המעסיק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולדווח על העסקת עובד ניקיון. המוסד יעביר למעסיק פנקס שוברים לתשלום דמי ביטוח לאומי. המעסיק ישלם לביטוח לאומי ארבע פעמים בשנה. ב- 20 לאפריל, 20 ביולי, 20 לאוקטובר, 20 לינואר.

החזר הוצאות נסיעה

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות בהוצאות הנסיעה עד לסכום מקסימאלי, המתעדכן מעת לעת.

נכון להיום, הסכום המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה עומד על 22.60 ₪ ליום עבודה. (בהתאם לצו ההרחבה מ 1.2.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ליום או לפי עלות חופשי חודשי).

החזר הוצאות הנסיעה ייקבע לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל,  ממקום מגורי העובד למקום עבודתו.

עובדים שמעבידיהם מסיעים אותם למקום העבודה ובחזרה לביתם, אינם זכאים להשתתפות בהוצאות נסיעה.
כמו כן, הזכאות להחזר הוצאות נסיעה הינה בגין יום עבודה בפועל בלבד, כך שעובד שנעדר מסיבה כלשהי מעבודתו (חופשה , מחלה) לא זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגין היום בו נעדר מהעבודה. 

הבראה

הזכאות לדמי הבראה מתגבשת רק לאחר שהעובד השלים שנת עבודה אחת לפחות, כך שתקופת עבודה קצרה משנה אחת אינה מזכה בדמי הבראה.

את הזכאות לדמי ההבראה יש לחשב בהתאם לוותק העובד במקום העבודה ולשעות עבודתו בשבוע.

תעריף יום הבראה נכון ליולי 2019 עומד על 378 ש"ח.

חופשה שנתית

הזכאות לימי חופשה נקבעת בהתאם לוותק שצבר העובד, למספר ימי העבודה בשבוע, ולמספר ימי העבודה בשנה.

תשלום שנתי הניתן כתוספת לשכר במקום יציאה לחופשה, חוקי רק לגבי עובדת זמנית המועסקת לתקופה הקצרה מ- 74 ימים בשנה.

יחסי העבודה בין העובד למעביד שהתקיימו במהלך כל שנת העבודה

עובד שעבד לפחות 200 ימים בשנה מלאה אצל אותו מעביד, זכאי למלוא ימי החופשה ע"פ הטבלה שלהלן:

עובד שעבד פחות מ-200 ימים בשנה אצל אותו מעביד, זכאותו לימי החופשה תפחת באופן יחסי, ועל-פי החישוב שלהלן:

יחסי העבודה שהתקיימו בחלק  משנת העבודה

עובד שעבד לפחות 240 ימים - זכאי למלוא ימי החופשה כמפורט בטבלה שלעיל.

עובד שעבד פחות מ240 ימים - יש לחשב את ימי חופשתו באופן הבא:

יש לציין שעובד שעבד 75 ימים ופחות אצל אותו מעביד, זכאי ל"תמורת חופשה": 4% מכלל הסכומים שהשתכר. 

פדיון ימי חופשה (מתבצע רק בגמר חשבון)

עובד זכאי לפדות את ימי החופשה שצבר ולא ניצל רק בעת סיום יחסי העבודה, בין אם מדובר בסיום על רקע פיטורים או התפטרות.

ערך יום חופשה יחושב לפי השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים האחרונים. 

להלן חישוב דמי חופשה:

דמי מחלה

עובד במשרה מלאה זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה, ולא יותר מ- 90 ימי מחלה.
עובד שלא עבד חודש מלא אצל אותו מעביד, צובר ימי מחלה יחסיים למספר ימי עבודתו על פי המפורט להלן:

להלן פירוט שיעור תשלומי דמי המחלה, בכפוף להצגת אישור רפואי:

יודגש, כי עובד אינו זכאי לפדות ימי מחלה צבורים שלא נוצלו.

דמי חגים

עובד זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג בהתקיימם של שני תנאים:

 • השלים לפחות 3 חודשי עבודה אצל.
 • לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי), אלא בהסכמת המעביד.

9 ימי החג בגינם העובד זכאי לתשלום:

 • 2 ימי ראש השנה.
 • יום הכיפורים.
 • 2 ימי סוכות.
 • 2 ימי פסח.
 • חג שבועות.
 • יום העצמאות. 

עובד לא יהיה זכאי לימי החג החלים בשבת.

פיצויי פיטורים

עובד שהשלים לפחות שנת עבודה אחת ברצף אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ופוטר- זכאי לפיצויי פיטורים.
בנוסף, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, מונה מקרים בהם גם עובד המתפטר בשל נסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים כגון, מצב בריאותי לקוי, העתקת מקום מגורים, הרעת תנאים וכד'.
השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אינו כולל שעות נוספות והחזר הוצאות נסיעה.

להלן חישוב פיצויי הפיטורים לעובד ששכרו משולם לפי שעת עבודה (עובד שעתי):

להלן חישוב פיצויי הפיטורים לעובד ששכרו משולם לפי יום עבודה (עובד יומי):

הודעה מוקדמת

עובד שפוטר מעבודתו זכאי למתן הודעה מוקדמת בהתאם למפורט בטבלה הבאה:

מעביד שאינו מעוניין שהעובד ימשיך להתייצב במקום עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ישלם לעובד שכר בגין התקופה האמורה שיחושב באופן הבא:

לעובד שעתי

לעובד יומי

חובת מתן הודעה מוקדמת חלה על גם על העובד, כך שגם עובד המגיש את התפטרותו חייב במתן הודעה מוקדמת למעבידו בהתאם למפורט בטבלה שלעיל.
עובד שאינו מעוניין במתן ההודעה המוקדמת, מעבידו רשאי לקזז משכרו סכום השווה לתקופת ההודעה המוקדמת אותה היה חייב העובד לתת.

פנסיה

כל עובד זכאי להפרשות לקרן פנסיה ממעבידו.
עובד בעל ביטוח פנסיוני שהתחיל לעבוד במקום עבודה יהיה זכאי להפרשות לקרן פנסיה החל מהיום הראשון לעבודתו.
החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה. 

שיעורי ההפרשה מתעדכנים מדי שנה כמפורט מטה:

הערה: רכיב שעות נוספות ורכיב החזר הוצאות נסיעות אינם רכיבים לצורך חישוב ההפרשה לפנסיה.

אין להסתמך על מידע במדריך זה בפנייה לערכאות משפטיות מכל סוג שהוא. המידע נכון למועד פרסומו.
בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות החוק – יגברו הוראות החוק.