• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה

עובדת שהיא בחודש ה - 5 להריונה חייבת להודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעביד אותה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה. "עבודת לילה" משמעה עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00.

על-אף האמור, רשאי מעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור.

מעביד לא יעביד עובדת שילדה בעבודת לילה, או במנוחה השבועית אף אם היה רשאי או הותר לו לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן הסכימה העובדת לכך בכתב. הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגי מקומות עבודה, על שירותים, על מקומות, על עבודות ועל תפקידים שנקבעו בתקנות.

פנקס העובדות

מעביד חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל עובדת פרטים אלה:

  1. השם ושם המשפחה.
  2. הכתובת.
  3. תיאור עבודתה.
  4. תאריך תחילת העבודה.
  5. תקופת חופשת הלידה.
  6. תקופת העדרה מהעבודה וסיבתה על-פי חוק.
  7. כל פרט אחר שנקבע בתקנות.