• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

תחילת תוקף ההיתר לגבי עובדת בהריון

אם החליט הממונה על חוק עבודת נשים לתת היתר לגבי עובדת בהיריון, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר, אך רשאי הוא לתת את ההיתר למועד הקודם ליום מתן ההחלטה, אם התקיים אחת מהמקרים הבאים:

  1. המעביד הוכיח כי לא ידע ולא היה עליו לדעת ביום הפיטורים או ביום הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה, לפי העניין, שהעובדת בהריון, ולדעת הממונה על חוק עבודת נשים לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום מתן ההחלטה בבקשה להיתר. לעניין פסקה זו, "יום הפיטורים", "יום הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה" - היום שבו היו אמורים הפיטורים או הפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה, לפי העניין, להיכנס לתוקפם אלמלא ההגבלה על כך.
  2. המעביד הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות, ולדעת הממונה על חוק עבודת נשים לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום מתן ההחלטה בבקשה להיתר, בתנאי שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה להיתר.
  3. המעביד הוכיח כי הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - כי ניתן כנגדו צו פירוק, בתנאי שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה להיתר, או ליום ההכרזה או מתן צו הפירוק, לפי העניין, המוקדם מביניהם.
  4. המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול (הפסקת פעילות שאינה זמנית), בתנאי שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום שבו חדל העסק לפעול או ליום הגשת הבקשה להיתר, המאוחר מביניהם.
  5. המעביד הוכיח כי עסקו חדל לפעול (הפסקת פעילות שאינה זמנית), בשל נסיבות לא צפויות שכתוצאה מהן לא היתה לו אפשרות לבקש היתר לפני שהעסק חדל לפעול, בתנאי שלא יינתן היתר לגבי תקופה שקדמה ליום שבו חדל העסק לפעול.