• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה

לא יפגע מעביד בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, בתקופה שבה חלה ההגבלה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים; ולא יתיר הממונה פגיעה אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

✔ "פגיעה בהיקף המשרה" משמעה פגיעה בהיקף המשרה, למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא.

✔ "פגיעה בהכנסה" משמעה פגיעה בהכנסה למעט פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי, ולמעט פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם בתנאי שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעביד.