• עקבו אחרינו:
התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

הגבלת פיטורים

מעביד אינו רשאי לפטר עובדת בהריון שטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת העבודה הממונה על חוק עבודת נשים, ולא יתיר הממונה פיטורים אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון. הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית בתנאי שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חדשים לפחות.

יש לזכור: 

אסור לחלוטין ואין לממונה על חוק עבודת נשים סמכות להתיר פיטורים בתקופות אלה:

  1. פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה.
  2. פיטורי עובדת במהלך תקופת היעדרותה בשל מצבה הרפואי אחרי הלידה עד שישה חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

אסור על מעביד לפטר עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה כדין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.

אסור על מעביד לפטר (לעניין זה פיטורים לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר וחוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ 12 חודשים שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה) עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, ואין לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת הרווחה והממונה על חוק עבודת נשים. 

הממונה לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:

  1. הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות.
  2. עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - ניתן כנגדו צו פירוק.
  3. אסור למעביד לפטר עובד או עובדת, בימי העדרם מהעבודה כדין או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות, ואסור לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת הרווחה והממונה על חוק עבודת נשים; ולא יתיר הממונה פיטורים לפי פסקה זו אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות מוצדקת המפורטת בסעיפים אלו.
  4. במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו תקופות ההיעדרות כדין בתקופת ההיריון ו - 60 ימים מתום חופשת הלידה.
  5. אסור למעביד לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה או במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת הרווחה והממונה על חוק עבודת נשים; הממונה לא יתיר פיטורים אלו אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט. במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות לעיל.
  6. לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה כדין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות, אלא בהיתר מאת הרווחה והממונה על חוק עבודת נשים; ולא יתיר הממונה פיטורים אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות בגין הטיפולים. הוראת סעיף קטן זה תחול גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.