התקשרו אלינולהצטרפות

עבודת נשים

זכות להיעדר מהעבודה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה:

 

 1. בחדשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר. היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.
 2. בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום, אך היעדרות לפי עילה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
 3. בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה בשל היותה בהיריון. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום, אך היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה. ונקבע שמתום חופשת הלידה עד תום 4 חודשים מאותו יום, עובדת זכאית להיעדר שעה אחת ביום בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה. שעת ההיעדרות היא על חשבון המעסיק. כלומר, על התנאים הבאים להתקיים:
 • העובדת הודיעה למעבידה שהיא מניקה.
 • העבדתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה, בשל ההנקה.
 • מעבידה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה.

היעדרות של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

 1. מתום חופשת הלידה עד תום ששה חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.
 2. מתום חופשת הלידה עד תום 4 חודשים מאותו יום - שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה. ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, ואין מנכים אותה משכר עבודה.
 3. בתקופה, בתקנות, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, בתנאי שהודיעה על כך למעבידה מראש. דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה. האמור כאן יחול גם על עובד שעובר טיפולי פוריות.
 4. בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, בתנאי שהתקופה לא תעלה על 6 חודשים בתקופת 12 החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט. העדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק. הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה תקופה של 6 חודשים רצופים או יותר.
 5. עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מ-6 שבועות.
 6. עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, (אם עבדה אצל אותו מעביד לפחות 24 חודשים לפני חופשת הלידה) מתום חופשת הלידה, מספר חדשים כרבע מספר החדשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ - 12 חודשים מיום הלידה. יש לציין כי חלק של חודש לא יבוא במניין, אך ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת על 14 שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות. העדרה של העובדת מעבודתה בגין עילה זו דינה כדין חופשה ללא תשלום וזמן העדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בותק. עובדת שנעדרה מעבודתה מכוח עילה זו והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה את רצונה לחזור לעבודה, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מ - 14 מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.
 7. מבלי לגרוע מההוראות הנ"ל, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות, לרבות בדיקות שגרתיות הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה. תקופת ההיעדרות מהעבודה בפסקה (1), לא תעלה על אחת מאלה:
 • לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מ - 4 שעות ביום - 40 שעות במשך חדשי הריונה.
 • לגבי אשה העובדת עד 4 שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה - 20 שעות במשך חדשי הריונה.