התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

משרתי מילואים

היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו.

  • איסור פיטורים
    אסור למעביד לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו. אם פיטרו - בטלים הפיטורים.
  • היתר לפיטורים
    מעביד לא יפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה. לעניין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור למעביד לפטר עובד בלא היתר גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים. לא תיתן ועדת התעסוקה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח המעביד כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.בהליך לפני ועדת התעסוקה על המעביד חובת הראיה שהפיטורים היו בשל טעם שאינו שירותו של העובד במילואים.