התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

יחסי עובד מעביד

פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה חייב להתייחס לנושאים הבאים:

  1. זהות המעביד וזהות העובד.
  2. תאריך תחילת העבודה, ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופת העבודה. אם חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד.
  3. תיאור עיקרי התפקיד.
  4. ציון שמו או תוארו ותפקידו של הממונה הישיר על העובד.
  5. סך כל התשלומים המגיעים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. אם נקבע שכר עבודתו של העובד על פי דירוג, שנקבע בעקבות הסכם קיבוצי או לפיו, יש לציין את דירוג העובד ודרגתו.
  6. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניין.
  7. ציון מדויק של יום המנוחה השבועי של העובד.
  8. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד עבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים. אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך המעביד הודעה נפרדת לעובד.
  9. לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - יצויין שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והכתובת לפניה אליו.
  10. לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו - יפורטו תנאי העבודה כמפורט לעיל וכל פרט נוסף הנוגע ליחסי עובד מעביד ולסיומם.

בנוסח ההודעה על המעביד לציין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו של העובד.