התקשרו אלינולהצטרפות

זכויות העובדים

הסכם עבודה

מעסיק חייב למסור לעובד, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקה. הודעה זו תכלול את תאריך תחילת עבודתו, האם משך העסקתו קצוב ולאיזו תקופה. ההודעה תפרט את עיסוקו העיקרי של העובד, תיאור התפקיד, שמו של הממונה הישיר אליו יוכל לפנות בשאלות, פירוט אודות שכרו, ימי העבודה, משך יום העבודה והשבוע, ימי מנוחה ותשלומים סוציאליים אם אותן הוא מקבל על פרטיהם.